adviesraad wmo

gemeente Hardenberg

Welkom op de website van de Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg

Wat is de Wmo?

De Wmo-raad inhoudelijk

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast maakt cliëntenparticipatie een belangrijk deel uit van de Wmo. De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeente. In de wet is expliciet vastgelegd dat het college van B&W burgers betrekt bij het opstellen en voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Om dit te realiseren heeft de gemeente Hardenberg ervoor gekozen om een Adviesraad Wmo Hardenberg in te stellen.

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies op hoofdlijnen ten aanzien van het gemeentelijk beleid inake de Wmo.
Lees meer


De Wmo-raad is een adviesraad. Er hoeft geen eenstemmig advies te komen, al moet hier wel naar worden gestreefd.

Lees meer

Wat doet de Adviesraad Wmo?

De raad komt 1 keer in de maand bij elkaar om signalen uit de samenleving op het gebied van zorg en welzijn te bespreken, eventuele klachten met betrekking tot de Wmo te bundelen en burgemeester en wethouders van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien voor het oplossen van de problemen. 

Ook al staan onze leden met beide benen in de samenleving; ook voor hen is het niet mogelijk alle signalen op te vangen. Daarom doen we hierbij ook een beroep op alle inwoners van de gemeente Hardenberg. Mocht u in het kader van de Wmo ergens tegenaanlopen waarvan u denkt dat zou anders moeten of kunnen, neem dan contact met ons op. 

Ook behandelt de raad speciale onderwerpen zoals bijvoorbeeld de veranderingen binnen de AWBZ en nodigen wij gastsprekers uit het werkveld uit. Wij willen op die manier meewerken om de Wmo uitdagingen voor de meeste partijen zo acceptabel mogelijk te laten verlopen.